19 Μαρ 2015

Hospital Protection: Νέο πρόγραμμα αποκλειστικά για ανασφάλιστους από την Interlife

Tο νέο πρόγραμμα της INTERLIFE Ασφαλιστικής HOSPITAL PROTECTION που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να καλύψει τις ανάγκες ανασφάλιστων ατόμων και παρέχεται σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα HOSPITAL PROTECTION είναι ένα πρωτοποριακό πλήρες πρόγραμμα που συνδυάζει την κάλυψη των νοσηλίων του ασφαλισμένου εντός Δημόσιου Νοσοκομείου, με την κάλυψη των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Επισκέψεων σε Ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων.

Παράλληλα παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση ατυχήματος.Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στον ασφαλιζόμενο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο κάλυψη στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας, να του εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο, καθώς και να τον βοηθήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Το πρόγραμμα HOSPITAL PROTECTION παρέχει σε εσάς ή/και στην οικογένειά σας την πολυτέλεια μίας ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδυάζει ευέλικτα και δυναμικά διάφορες μορφές εξασφάλισης απλά, μοντέρνα και οικονομικά.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σας παρέχει:

• Πλήρης κάλυψη Νοσοκομειακών Εξόδων:
Σε περίπτωση εισαγωγής του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο εντός Ελλάδος, από Ατύχημα ή Ασθένεια, η εταιρία καλύπτει μέχρι του ποσού των 10.000 € ανά περιστατικό και ετησίως.
Καλύπτεται το 90% των πραγματικών δαπανών (εκπιπτόμενο ποσό το 10% επι των πραγματικών δαπανών) που πραγματοποιήθηκαν εντός Δημόσιου Νοσοκομείου. Επίσης καλύπτονται τα έξοδα για δωμάτιο και τροφή έως 100 € ημερησίως.
• Πλήρης Κάλυψη Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης:
Η εταιρία καλύπτει τα έξοδα περίθαλψης στα Εξωτερικά Ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου εντός Ελλάδος μέχρι ποσού 1.500 €. Συγκεκριμένα καλύπτονται για:
• Αμοιβές γιατρών, 90% των πραγματοποιηθέντων εξόδων, με ανώτατο όριο τα 50 € ανά επίσκεψη και 300 € ετησίως.
• Διαγνωστικές εξετάσεις, 90% των πραγματοποιηθέντων εξόδων, με ανώτατο όριο τα 300 € ανά περίπτωση και ετησίως
• Μικρές Χειρουργικές επεμβάσεις που δε χρήζουν νοσηλείας, 90% των πραγματοποιηθέντων εξόδων, με ανώτατο όριο τα 600 € ανά περίπτωση και ετησίως
• Αγορά Φαρμάκων, 75% των πραγματοποιηθέντων εξόδων , με ανώτατο όριο τα 300 € ανά περίπτωση και ετησίως
 Χειρουργικό Επίδομα:
Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος χρειασθεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης με ανώτατο όριο τα 1.000€.-
• Αποζημίωση συνεπεία Ατυχήματος
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ασφαλιζόμενο ή στους δικαιούχους του ποσό αποζημίωσης έως 10.000 €, όταν επέλθει ένας από τους παρακάτω κινδύνους:
Θάνατος από Ατύχημα και Μόνιμη Ολική Αναπηρία. Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής
Ανικανότητας από Ατύχημα καταβάλλεται ποσοστό του ανωτέρω ποσού ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας.
Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο, τότε η Εταιρία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει.
• Συνδυαστικότητα του Προγράμματος HOSPITAL PROTECTION:
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε πρόγραμμα Προσωπικών Ατυχημάτων καθώς και με ανεξάρτητες καλύψεις όπως το Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια κ.τ.λ. Δεν συνδυάζεται με άλλα νοσοκομειακά προγράμματα.

72662
837373
Διευκρινίσεις:
• Οι παραπάνω καλύψεις ισχύουν καθ’ όλο το 24ώρο, για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και για έξοδα / δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
• Ασφαλίζονται άτομα από 3 μηνών έως 60 ετών.
• Η ασφάλιση λήγει στην ηλικία των 65 ετών.
• Στα παραπάνω ασφάλιστρα μπορεί να εφαρμοσθεί ΕΛΑ
(Πηγή: Asfalisinet.gr)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου